Spildevandsplan 2020 - Furesø

Furesø Spildevandsplan (får også indflydelse på Vinkelvej)

Spildevandplanen er en lovpligtig plan, som beskriver, hvordan spildevand og regnvand håndteres i kommunen. Spildevandsplanen udgør desuden en rammeplan for de kommende års arbejde med spildevandsplanlægning og -håndtering i Furesø Kommune.

Et nyt spildevandsmæssigt tiltag er, at der i løbet af de kommende år skal udarbejdes delområdeplaner, som skal beskrive fremtidens renovering og klimatilpasning indenfor forskellige byområder i kommunen.

Har du bemærkninger til planforslaget?
Bemærkninger til spildevandsplanforslaget skal sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø via enten Digital Post, som e-mail eller som brev.

Miljøvurdering
Furesø Kommune har screenet Forslag til Spildevandsplan 2020 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er Furesø Kommunes vurdering, at forslaget kun vil medføre få og uvæsentlige miljøpåvirkninger og har på den baggrund truffet afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 10 om, at Forslag til Spildevandsplan 2020 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Forslag til Spildevandsplan 2020 omfatter mindre ændringer i forhold til den hidtidige Spildevandsplan 2014-2017, Furesø Kommune. Ændringerne vedrører tilslutning af et mindre antal ejendomme til det offentlige kloaknet, etablering af en ny spildevandsledning på tværs af Flyvestationen og udvidelse af et forsinkelsesbassin. De nye anlæg vil mindske udsivningen af spildevand til bl.a. beskyttede naturområder, forbedre vandkvaliteten i en sø og mindske risikoen for opstuvning af spildevand på terræn.

Du har mulighed for at klage over afgørelsen indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 7. august 2020. Se klagevejledning i screeningsafgørelsen.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...