Vejlauget 2023

Generalforsamling 19/8-2023


Generalforsamling - agenda


  1. Velkomst samt valg af dirigent
  2. Beretning v/ Lars nr. 13
  3. Økonomi v/ Des nr. 11
  4. Valg til bestyrelse
  5. Status på vej
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt


Ad 1)

Der blev budt velkommen af formanden (Lars, 13) der foreslog Sanne, 10A, som dirigent hvilket blev godkendt. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt og i henhold til vedtægterne.


Ad 2)

Vinkelvej vejlaug – beretning 2023.


2022/2023 har været et relativt stille år for Vejlauget. Der er gennemført 5 ordinære møder samt  møder på vejen med Kommunen, herunder 1 års gennemsyn. Herudover har vi traditionen tro gennemført et juletræsarrangement samt en fastelavs fest.


Ved 1 års gennemgangen af vejen med kommunen blev der konstateret ganske få udeståender, herunder manglende muld ved kantstensarbejdet ud for nummer 20, manglende rengøring af afløbsriste ved aflevering samt to forhold hvor vej og indkørsel til matrikel ikke er hensigtsmæssigt udformet. For såvidt angår de sidstenævnte forhold laves der aftale direkte mellem matrikel ejer og kommune. De øvrige forhold håndteres af kommunen.


Desuden gjorde vi kommunen opmærksom på, at der stadig samles vand ved afløbene ved Ryttergårdsvej, hvilket, mener vi, skyldes at vandet ikke afledes imod Ryttergårdsvej men skal "op ad bakke" for at blive afledt via tværledning ca. midt på vejen. Dette kom lidt bag på kommunen.


Et andet forhold der, som det er alle bekendt, ikke er afklaret er betaling. Den manglende opkrævning skyldes en tvist mellem kommunen og leverandøren omkring pris. Kommunen arbejder på at få denne tvist håndteret, således at den regning vi bliver præsenteret for ikke bliver større. Vi har gjort meddelt kommunen, at en regning der afviger fra den "endelige" pris kommunikeret i maj 2021 ikke vil være

acceptabel.


Vi er som privatvejs beboere selv ansvarlige for at vedligeholde vores vej. Sidste år blev der aftalt, at vi skulle finde et asfaltfirma hvor vi ville tegne et vedligeholds abonnement betalt med Vejlaugets midler. Dette er ikke lykkedes, men det er ikke opgivet.


Uanset om vi måtte lykkes med at finde et asfaltfirma til vedligeholdsopgaven eller ej, så er det den enkelte matrikels-ejers ansvar, at vedligeholde vejen på daglig basis ud for egen ejendom, herunder at fjene mælkebøtter og andre gevækster der på forunderlig vis formår at vokse igennem asfalten.


Vinteren var igen så godt som snefri og dette har naturligvis haft en positiv indflydelse på vores pengebeholdning da der kun har været minimale udgifter til snerydning. Vejlaugets regnskab gennemgås særskilt.


Traditionen tro skal vi også gøre opmærksom på, at man gerne må vise hensyn når der parkeres på vejen, således at det er muligt at komme igennem både for beboere og gæster.


Vejlaugets hoppeborg eksisterer stadig og kan lånes af vejens beboere. Hoppeborgen opbevares i nr 28.


Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.


Ad 3)

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.


Ad 4)

Der blev atter opfordret til at man kunne melde sig til arbejdet i bestyrelsen. Sanne (10A) ønskede ikke at genopstille. Eva (18), Des (11) samt Lars (13) ønskede alle at genopstille- og blev genvalgt. Bestyrelsen består således nu af: Eva (18), Des (11) samt Lars (13).


Bestyrelsen vil blive konstitueret på først komne vejlaugs møde.


Tusinde tak til Sanne (10A) for mange års arbejde i Vejlaugets bestyrelse.


Ad 5)

Der blev henvist til beretningen, jf. pkt 2.


Ad 6)

Der var ingen indkomne forslag.


Ad 7)

Der blev, igen, udtrykt bekymring for den fart der bliver "skudt" på vejen med den nye asfaltbelægning. Bestyrelsen blev bedt om at undersøge muligheder for fartdæmpende foranstaltninger.


Der blev forespurgt til hvorvidt der stadig var et aktivt arrangements udvalg. Udvalget er formelt set ikke nedlukket, omvendt er det heller ikke specielt aktivt. Der blev enighed om, at bestyrelsen udarbejder en arrangements kalender, og, når tiden nærmer sig, via vores Facebook gruppe efterspørger frivillige til at være med til at planlægge og gennemføre det enkelte arrangement.


Inger (17) har doneret sit telt/pavillon til vejlauget og 5A har stillet kælderkapacitet til rådighed for opbevaring. 


Der fremkom et forslag om at sætte et fælles præg på vejen eksempelvis at vi alle havde en sten med husnummer i vejkanten eller lignende. Vejlauget tager emnet op i det kommende år.


Vi vil I det kommende år forsøge at få opfrisket plantekasserne hvor flertallet ser noget ynkelige ud. Sanne (10A) vil forsøge at få lavet en plan for hvad der kunne fungere.


Endelig blev der foreslået, at vi til næste vejfest serverer pizza, hvilket vi giver videre til den/de der melder sig til at arrangere denne, jf. ovenfor.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...