Vejlauget 2020

Generalforsamling 29/8-2020

Generalforsamling – agenda

  1. Velkomst samt valg af dirigent
  2. Beretning v/ Lars nr. 13
  3. Økonomi v/ Des nr. 11
  4. Valg til bestyrelse
  5. Indkomne forslag
  6. Evt.

Ad 1)

Der blev budt velkommen af formanden (Lars, 13) der foreslog Sanne, 10A, som dirigent hvilket blev godkendt. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt og i henhold til vedtægterne. 

Ad 2)

Vinkelvej vejlaug – beretning 2020.

I 2019/2020 har gennemført 7 møder, heraf 2 udendørs, arrangeret en juletræs-komsammen samt en fastelavns fest, indhentet to tilbud på total asfaltering af vejen samt ét tilbud på reperation af huller, startet en dialog med Furesø byråd omkring renovering af vej, udarbejdet en indsigelse på Furesø Spildevandsplan 2020 og endelig forestået planlægningen af generalforsamling og vejfest sammen med festudvalget.

Vedrørende asfaltarbejde har vi modtaget tilbud fra to selskaber på total asfaltering omfattende asfaltarbejde, fræsning/tilslutningsfræsning, udlægning af slidlag samt udskiftning af riste og dæksler. Tilbud inkluderer ikke eventuel reetablering af vejkasse, kantsten m.v. 

Begge tilbud beløber sig til ca.kr 260.000,- inkl. moms.

Derudover har vi modtaget tilbud på renovering af diverse huller til ca. kr. 21.000,- inkl. moms.

Med ovenstående tilbud in mente har vi indledt en dialog med byrådet i Furesø kommune omkring vejens status som privat fællesvej og det faktum at vi ikke er organiseret i en obligatorisk grundejerforening. En mail med følgende ordlyd er fremsendt:

Til Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune

Vedr. privat fællesvejen Vinkelvej,

Vinkelvej i Farum har været udlagt som privat fællesvej siden tidernes morgen – helt præcist hvornår vides ikke da al dokumentation tilsyneladende er gået tabt i forbindelse med i brand i en kommunal bygning. Desværre har den kommunale beslutning om at give vejen status af privat fællesvej efterladt beboerne i en prekær situation hvad angår vedligeholdelsen af vejen. Udfordringen er, at der ikke findes en indmeldelsespligtig grundejerforening men alene et vejlaug baseret på frivillighed. Dette har de facto fjernet muligheden for at oprette en vejfond.

Igennem de sidste 10 år har vi forsøgt at samle vejen omkring gennemførslen af en total renovering på frivillig basis. Dette har vist sig ikke at være muligt. Vi har ligeledes igennem de sidste 10 år forsøgt at få trumfet et kommunalt påbud igennem da vi så det som den eneste mulighed for at få alle med i relation til betaling af en renovering. Dette har ligeledes vist sig ikke at være muligt da kommunen ikke ønskede at pålægge de få husstande hvor vejen ser nogenlunde acceptabel ud en udgift for de mange hvor vejen er totalt nedslidt.

Vi har naturligvis udført lapninger i nødvendigt omfang, men det er en dyr og utilfredsstillende løsning for de enkelte matrikler der er så uheldige at netop deres grundstykker ligger ud til et stykke vej i dårlig forfatning.

Vi har indsamlet tilbud fra to forskellige entreprenører på renovering af vejen og kan konstatere, at påføring af et nyt slidslag giver en udgift i størrelsesordenen kr. 260.000,-. Renoveringen omfatter ikke reparation af vejkasse samt opsætning kantsten og der tages forbehold for uforudsete omstændigheder der naturligvis vil kunne påvirke totalprisen.

Udfordringen er dog uændret; vi skal indsamle det totale beløb uden at have andet en én hat i hånden og samtidig skal vi finde en beboer der underskriver aftalen med entreprenøren og dermed hæfter personligt.

Da vi samtidig er gjort opmærksomme på Spildevandsplan 2020 og de krav og byrder der kan pålægges lodsejere på private fællesveje i den forbindelse bliver situationen endnu mere håbløs!

Vi har behov for at Furesø kommune indgår i et konstruktivt samarbejde i relation til vedligehold og renovering af Vinkelvej – og vi føler at Furesø kommune bør påtage sig et ansvar i denne sag da det er en kommunal beslutning der reelt set har sat os i en situation hvor vi er handlingslammede.

Vi ser frem til at høre fra Jer.

Vi afventer svar fra kommunen. Vi har i denne sammenhæng også udarbejdet en indsigelse på Furesø Spildevandsplan 2020 hvoraf det fremgår, at en del ansvar pålægges vejlaug i forbindelse med private fællesveje. Dette er naturligvis ikke en holdbar løsning da vejlauget jo er en frivillig foranstaltning på Vinkelvej.

Vinteren var igen så godt som snefri og dette har naturligvis haft en positiv indflydelse på vores pengebeholdning da der kun har været minimale udgifter til snerydning. Vejlaugets regnskab gennemgås særskilt.

Vejlaugets hoppeborg er stadig populær og kan stadig kan lejes af vejens beboere med underskrift af aftale ved henvendelse til Sanne, 10A.

Som i resten af landet har aktivitetsniveauet på Vinkelvej også været skruet ned - og bl.a. blev et planlagt børneloppemarked ikke gennemført. Vi har ligeledes heller ikke arrangeret et efterspurgt hjertestarter kursus. 

Vi vil endnu engang gøre opmærksom på Nabohjælp. Det lader ikke til at mange benytter muligheden, selv om mange faktisk er tilmeldt.

Endelig har vi i det forgangne år har vi haft et festudvalg. Også her er der mulighed for at yde en indsats. 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

Ad 3)

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.  

Ad 4)

Der blev atter opfordret til at man kunne melde sig til arbejdet i bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen ønskede at genopstille - og alle blev genvalgt. Bestyrelsen består således nu af: Sanne (10A), Thomas (18), Magnus (1a), Des (11), Julie (12B) samt Lars (13).

Bestyrelsen vil blive konstitueret på først komne vejlaugs møde.

Ad 5)

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6)

Der blev opfordret til at holde mest muligt ind til siden med biler parkeret på vejen således at gennemkørsel gøres mulig uden at sidespejlene skal slåes ind. Dette gælder også gæster, så folk bedes bringe budskabet videre.

Der blev desuden opfordret til at alle klipper hæk imod vejen således at udsigtsforholdene når man kører ud af sin indkørsel bliver forbedret.

Der er blevet forespurgt på hvem der har vedligeholdelsespligten på kloakker/riste på vejen - og svaret er kommunen. Hvis der er kloakker der ikke fungerer skal/kan dette meddeles til kommunen som derefter skal stå for rensning/udbedring.

Endelig er der ønsket et overblik over hvor mange matrikler der er med/ikke er med i Vejlauget. Dette spørgsmål blev besvaret under gennemgang af økonomien, jf. pkt 3 ovenfor.

Der blev opfordret til, at vi hver især gennemlæser Spildevandsplan 2020 for Furesø Kommune og gør indsigelser hvis dette findes relevant. Bestyrelsen henviser specielt til gennemlæsning af kapitel 11.2 og 11.3 i denne forbindelse.

Link til spildevandsplan:

Link til indsigelse til spildevandsplan:

Følgende bemærkning er indsendt af Lars (13) via digital post:

Sendt: 29-08-2020

Emne: Bemærkning til Forslag til Spildevandsplan 2020, Furesø Kommune

 Af Forslag til Spildevandsplan 2020, Furesø Kommune, kapitel 11.3.3 fremgår det, at "Ejerforholdene for vejafvandingsanlæg er fordelt således: ? Statsveje i kommunen: Vejdirektoratet. ? Kommuneveje: Vejmyndigheden i Furesø Kommune. ? Private fællesveje: Privat vejlav". 

Hvorledes forholder Kommunen sig til Private fællesveje hvor der ikke er etableret et Privat vejlav eller der ikke er obligatorisk medlemsskab af et Privat vejlav?

Slutteligt var der enighed om, at hullerne i vejen skal udbedres og generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at iværksætte dette.

Herefter formanden takkede for god ro og orden.

Peter Vv. 29A 31.08.2020 18:26

Har forsøgt at linke ind for at protestere mod Spildevandsplanen, men det virkede ikke. Jeg støtter imidlertid fuldt den indsigelse Lars har skrevet.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...