Vejlauget 2012

Referat - Vinkelvejs vejlaug - 09/10-2012

Agenda:

- Sommerfest, evaluering.

- Status

- Eventuelt

- Næste møde

Sommerfest

Tak for en rigtig god fest! Vi har fået mange positive tilbagemeldinger som vi lever højt på og som giver os lyst til at komme igen til næste år.

Status: 

Ny konto oprettet til opsparing regnr 0543 konto 160324. Bestyrelsen udarbejder betalingsplan der husstandsomdeles. 

Status på indbetalinger: Det ser ud til, at ændret beløb og termin har skabt visse udfordinger. Der er ikke registreret de betalinger vi havde regnet med – og flere har indbetalt 200 kr for meget (inklusiv formanden!). Vi skriver en venlig påmindelse som hustandomdeles.  

Det blev besluttet, at de adresser der aldrig har indbetalt til vejlauget får specielt besøg med egen opfordring.

Vi kontakter Home for at få en sagkyndig vinkel på begrebet privat fællesvej og herunder hvad det betyder, at det rent faktisk er kommunen der ejer vejen (selvstændig matrikel 14a).

Vedrørende fartdæmpning på vejen: Vi rykker kommunen for et svar på vores forespørgsel af marts måned.

Spejl ved udkørsel til Ryttergårdsvej: Spørg igen om mulighed – der er spejle op andre steder f.eks. Hestetangsvej.

Snerydning: Bestyrelsen skal tilsikre, at aftalen fra sidste år stadig er gældende.

Eventuelt:

Fastelavsfest: Vi sonderer stemningen for afholdelse af en Fastelavnsfest. Der er relativt mange småbørn på vejen – så det kunne være en god mulighed for lidt samvær.

Lånemarked: Det blev foreslået, at vi til foråret laver (genopliver) et lånemarked på hjemmesiden f.eks. til trailer, havefræser e.lign. Vi undersøger det praktiske i.f.t. hjemmeside.

Næste møde: 

14 november.

Referat - Vinkelvejs Vejlaug Generalforsamling - 18/8-2012

Punkt a. Bestyrelsens beretning.

25. september 2011 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor det blev besluttet, at genstarte Vejlauget. Der blev valgt en ny bestyrelse bestående af Lars (13), Des(11), Sanne (10a), Nils - suppleant (10b), Michael - revisor (12a) og Kim - revisorsuppleant (8).

Siden generalforsamlingen har der været afholdt 5 officielle møder samt gennemført diverse aftenture med uddeling af Vejlaugs materiale, herunder opfølgning på manglende indmeldelse eller manglende betaling.

Vejlauget har brugt en god portion tid på at sikre, at så mange adresser på Vinkelvej er indmeldt og faktisk indbetaler kontingent - her skal det nævnes, at Vejlauget har egen bankkonto nu. Status på indmeldelser er nu, at 32 ud af 39 adresser på Vinkelvej (82%) er medlem af Vejlauget (dog er der 4 husstande der kun har betalt én gang, og 1 husstand har betalt for meget).

En kort gennemgang af de opgaver vi har arbejdet med i året der er gået:

·         Der er etableret en aftale om snerydning. Ordningen omfatter snerydning på hverdage inden kl. 07.00 hvis der er faldet mere end 5 cm sne. Der ryddes ikke i weekenden. Vi har lagt os op ad en aftale Gammelgårdsvej har med den samme udbyder – derved sparer vi omkostninger til transport til snerydder.

·         Vi byder nu velkommen til tilflyttere med en buket (og en indmeldelsesblanket til Vejlauget) så snart vi er bekendt med, at der er nye på vejen.

·         Etablering af konto til indbetaling af kontingent til vejlauget (Reg. nr.: 0543 Kontonr.: 0000155423) samt styring af ind og udbetalinger.

·         Planlægning af sommerfest – herunder indkøb af diverse varer, test-opsætning af telt og ikke mindst koordinering af mad og aktiviteter. Faktisk har vi i år kommunal tilladelse til at lukke vejen i det tidsrum vi generalforsamler og fester.

·         Renovering af vej. Vejlauget gennemførte i marts måned vores eget vej syn. Med baggrund i vejens stand, indledte vi en dialog med Furesø kommune om hvilke tiltag der skulle og skal gennemføres. I den forbindelse gennemførte kommunen et vej syn som resulterede i, at 8 adresser (heraf 7 medlemmer af Vejlauget) blev pålagt at udføre udbedringer. Vejlauget indhentede tilbud på udførsel af de pålagte udbedringer og valgte afslutningsvis en (meget) lokal leverandør der gennemførte opgaven på meget tilfredsstillende vis, til tiden og inden for den aftalte økonomi.

·         Fartdæmpning. Vejlauget har fremsendt forslag til vejdæmpning til Furesø kommune til behandling hos kommune og politi. Der er p.t. ikke kommet nogen tilbagemelding.

I det kommunale påbud om udbedring af diverse huller på vejen var samtidig en opfordring til gennemførsel af en total renovering. Vi har indhentet et tilbud på dette og kan konstatere, at det kræver en opsparing over et antal år for at kunne gennemføres. Dette behandles under punkt d i generalforsamlingens agenda.

Afslutningsvis har bestyrelsen besluttet, at bibeholde, og betale for, vores internet hjemmeside – www.vinkelvej-farum.dk – hvor alle mødereferater og herunder også referat fra generalforsamling offentliggøres. Husstande der ikke har internet, vil få referater m.v. i trykt udgave efter aftale.

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

Punkt b. Fremlæggelse af regnskab

Vejlaugets kasserer, Des, fremlagde regnskabet:

Vinkelvej Vejlaug regnskab – per 18/8-2012

BANK


KONTANT


12.200

Indbetalt

400

Indbetalt

-89

e-banking gebyr

-200

Sommerfest

-874

WEB site-7500

Vej reparation-1008

Sommerfest-200

Blomster (19&21)2529

Bank Balance

200

Kontant Balance

76% af max beløb (39*400)

7 husstande har ikke betalt

4 husstande har kun betalt én gang

1 husstand har betalt for meget

Regnskabet blev godkendt.

Punkt c. Valg til bestyrelsen

Der blev forespurgt blandt de fremmødte om der var nogen som ønskede at være på valg til bestyrelsen – dette var ikke tilfældet. Den siddende bestyrelse blev herefter forespurgt, om den ønskede genvalg – hvilket blev tilkendegivet. Den siddende bestyrelse blev dermed genvalgt af generalforsamlingen.

Punkt d. Fremlæggelse af vejrenoveringsplan til afstemning

Bestyrelsen fremlagde følgende forslagstekst for generalforsamlingen:

Med baggrund i de indsamlede tilbud på udbedring af huller m.v. anslås, at det samlede beløb til en total renovering ligger i størrelsesordenen kr. 350.000,- (2012 priser). Hvis renovering gennemføres om 5 år må påregnes en hvis prisstigning. Ud fra et matematisk hensyn, med 39 adresser på Vinkelvej (excl. de 2 husstande på gammelgårdsvej ??), foreslås, at totalbudgettet sættes til kr. 390.000,- svarende til kr. 10.000,- per adresse.

Da alle adresser imidlertid ikke er medlem af Vejlauget, er vores strategi, at vi vil forsøge at opnå et kommunalt påbud således at alle, medlem af Vejlauget eller ej, kommer til at betale. Dette betyder naturligvis også, at det bliver kommunen der kommer til at udføre og indkræve penge fra de enkelte adresser.

Da kr. 10.000,- er mange penge foreslår vi, at der gennemføres en opsparing baseret på frivillig indbetaling til Vejlauget.

Det foreslås, at vi vælger ét af følgende scenarier:

1. Opsparing over 3 år og gennemførsel i 4. året med halvårlig betaling på kr. 1.666, 67.(Total kr??)

2. Opsparing over 4 år og gennemførsel i 5. året med halvårlig betaling på kr. 1.250,-.

Opsparing følger adressen og kan ikke ”hæves” ved fraflytning. Hvad med rabat hvis man betaler det hele på én gang??

Generalforsamlingen gjorde opmærksom på, at forslaget ikke var sendt ud i henhold til vedtægterne – nemlig sammen med indkaldelsen (og med den rette tid til gennemlæsning for medlemmerne). Dette beklagede bestyrelsen og der var enighed om, at forslaget dermed ikke kunne vedtages.

Forslaget medførte dog en debat om den foreslåede strategi samt fornuften i at starte en opsparing. Et medlem kunne fortælle, at udgifter til nødreparationer af asfalt accelererer i takt med at overflade bliver slidt – med andre ord vil en fremskyndet totalrenovering spare os penge på sigt. Dette var der bred enighed om, men samtidig var der også enighed om, at for at få flest mulige adresser med, skal der være en opsparingsperiode.

Et medlem spurgte til det konkrete indhold i det tilbud der var kommet frem til os, herunder om der var kantsten med i tilbuddet. Bestyrelsen kunne fortælle, at der ikke var kantsten med, men at tilbuddet i øvrigt omfattede udlægning af bærelag, opretning, slidlag samt regulering ved riste og brønde.

Et medlem foreslog, at man kontaktede diverse leverandører af vand, varme, el m.v. der udfører ”undergravende” virksomhed på vejen og forespørge om planlagte aktiviteter før en total renovering af vejen iværksættes herunder for at gøre disse leverandører opmærksom på, at de, efter total renoveringen er gennemført, skal leve op til visse af Vejlauget specificerede standarder ved opgravning og efterfølgende lapning. Det vil naturligvis være en fordel hvis planlagte reparationer af rør, kloakker, ledninger m.v. gennemføres før total renovering.

Et medlem foreslog, at bestyrelsen tog kontakt til Nygårdsvej med henblik på at høre nærmere om deres nyligt udførte vejrenoveringsprojekt.

Generalforsamlingen bakkede herefter op omkring det foreslåede og pålagde bestyrelsen, at oprette en ny konto til en ”vejopsparing”, samt kommunikere muligheden for opsparing til medlemmerne så snart som muligt, samt fortsætte med dialogen med kommunen om et muligt påbud. Der var samtidig enighed om, at der naturligvis skal indhentes nye og flere alternative tilbud på arbejdet, når tiden kommer.

Generalforsamlingen var enig med bestyrelsen i, at penge indbetalt følger adressen og derfor ikke vil kunne kræves udbetalt ved eventuel fraflytning.

Et medlem af Vejlauget med adresse på Gammelgårdsvej fremførte, at de ikke mente det var rimeligt, at de 2 matrikler med adresse på Gammelgårdsvej der ikke har udkørsel til Vinkelvej skulle betale den fulde sum til renovering af vejen. Bestyrelse kunne sige, at der ikke var taget stilling til sum og herunder hvorvidt og i hvilket omfang Gammelgårdsvej matriklerne skal betale, men at bestyrelsen er enig i at der skal anlægges en rimelighedsbetragtning.

Bestyrelsen blev samtidig gjort opmærksom på, at selve Vinkelvej (helt bogstavligt den asfalterede vej) efter sigende, skulle være sin egen matrikel og ejet af kommunen. Bestyrelsen vil undersøge dette og hvilken konsekvens (om nogen) det må have i forhold til betaling for renovering af vejen.

Punkt E. Eventuelt .

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag til vedtægtsændring:

Det foreslås, at §4 stk. B. i love for Vinkelvejs Vejlaug ændres fra ” B. Kontingentet betales ½-årsvis den 1/4 og 1/10” til ”B. Kontingentet betales årligt den 1/10”.

Igen blev bestyrelsen gjort opmærksom på procedure – herunder at vedtægtsændringer ikke kan besluttes uden betids fremsendelse til medlemmer, samt kun under eget selvstændigt agendapunkt. Bestyrelse tog dette til efterretning og forespurgte herefter generalforsamlingen, hvorvidt denne ville pålægge Vejlauget at inddrive kontingent én gang årligt i stedet for to? Dette bifaldt generalforsamlingen. Kontingent, 400 kr årligt, skal herefter indbetales én gang årligt per 1/10 og det anbefales kraftigt at hver enkelt husstand arrangerer en fast overførsel via egen netbank.

Referat - Vinkelvejs vejlaug - 14/6-2012

Agenda:

1. Status

2. Fartdæmpning

3. Vejrenovering

4. Sommerfest

5. Nytilflyttere

Status:

Der blev gjort status over betaling af kontingent – samt tilmeldinger til generalforsamling/vejfest. 

Vejlaugets bestyrelse udarbejder, med baggrund i tilbagemelding fra kommunen omkring vejens tilstand, forslag til vedligeholdsplan (og herunder finansieringsplan). Endvidere udarbejdes forslag til ændring af vedtægter vedrørende betaling af kontingent med henblik på at få én årlig indbetaling. Begge disse forslag vil blive lagt ud på hjemmesiden.

F.s.a. kontingent var der god tilslutning ved første betalingstermin - men en stor del af medlemmerne har tilsyneladende ikke lagt betalingen ind som fast overførsel. Der vil blive sendt en venlig påmindelse på manglende betaling til restanter herunder dem der aldrig har betalt.

Der er per d.d. tilmeldt 48 til sommerfesten - hvilket er ganske flot - og som der er købt ind efter. Vi håber dog at flere vil eftertilmelde.

Fartdæmpning:

Vejlauget har fremsendt forslag til kommunen om etablering af fartdæmpning. Forslaget skal behandles af Politiet hvorefter tilsagn/afslag gives.

Vejrenovering:

Kommunen har gennemført besigtigelse af vejen. Der er blevet udsendt påbud til følgende parceller:

1A – B, farlig sætning i kørebanen

13, hul i kørebanen ved gl. rep.

15, farligt hul i rabbatten

25, hul i kørebanen

29, Tre huller i kørebanen

31, hul i kørebanen

33, hul i kørebanen 

Hver enkelt ansvarlig grundejer er blevet pålagt, at gennemføre reperation inden den 16. juli 2012. Hvis et medlem af Vejlauget ønsker at Vejlauget skal stå for reperationen skal det modtagne påbud overdrages til Vejlauget, Vinkelvej 13, senest den 24. juni 2012 hvorefter der straks indhentes tilbud fra tredjepart svarende til de tilbagemeldinger der er modtaget den 24. juni 2012. Tilbagemeldinger efter den 24. juni 2012 modtages ikke og den ansvarlige grundejer må udføre reperationen for egen regning.

Vejlauget vil endvidere tage en drøftelse med kommunen om krav til totalrenovering af vejen.

Sommerfest:

Som tidligere kommunikeret afholder vi årets vejfest, og generalforsamling til Vejlauget, den 18. august 2012. Vi har i den forbindelse fået tilladelse fra kommunen til at lukke vejen.

Vejlauget har indkøbt drikkevarer der kan erhverves til fornuftige priser ved sommerfesten. Overskud går naturligvis til Vejlaugets kase.

Vi har telt kapacitet til 40 personer samt 4 stk pavillioner hvis det bliver nødvendigt. Vi foretager en generalprøve på teltopslagning ved lejlighed.

Nytilflyttere:

Vi prøver at gøre status over til- og fraflytning herunder om vi skylder en blomst skal udarbejdes.

INVITATION - Generalforsamling og vejfest

Vinkelvej Vejlaug

Invitation til sommerfest, indkaldelse til vejlaugs generalforsamling samt generel orientering om vejrenovering

  Kære Vinkelvej beboer,

Som traditionen byder inviteres alle medlemmer af Vinkelvej Vejlaug hermed til kombineret Vejlaugs Generalforsamling og Sommerfest.

Lørdag den 18. august 2012 kl. 17.00 til 23.59 på vejen mellem nummer 10 og nummer 13

Vi har fået tilladelse af Furesø Kommune til at lukke vejen for gennemkørsel, så vi uforstyrret kan generalforsamle og feste.  Vejlauget har arrangeret et festtelt hvor vi kan opsætte vores borde, bænke og stole. Selve festen bliver et sammenskudsgilde, hvor vi alle medbringer en ret til en fælles buffet. Vejlauget arrangerer øl, vand og vin som kan købes til fordelagtige priser – overskuddet går naturligvis til Vejlaugs kassen.

Agenda for generalforsamlingen og sommerfest:

1.        17:00 - Opsætning af festtelt, borde m.v.

2.        17:30 - Generalforsamling

a.        Bestyrelsens beretning

b.       Fremlæggelse af regnskab

c.        Valg til bestyrelse

d.       Fremlæggelse af vejrenoveringsplan til afstemning

e.       Eventuelt

3.        19:00 – Buffet bord dækkes. Øl, vin og vand sælges

4.        19:30 – Fælles spisning og fest

  Generel orientering:

Furesø Kommune har i maj måned gennemført en besigtigelse af Vinkelvej resulterende i, at en række matrikler på vejen i den nærmeste fremtid vil modtage et påbud fra kommunen om, at udbedre de af kommunen identificerede trafikfarlige huller. Medlemmer af Vinkelvej Vejlaug (og det gælder naturligvis kun betalende medlemmer – betalingstermin 1/11 samt 1/4) vil kunne overdrage det kommunale påbud til Vejlauget, som derefter vil indhente tilbud på, samt gennemføre, lapning af de pågældende huller for de i Vejlauget indbetalte midler.  Manglende opfyldelse af det kommunale påbud vil medføre, at kommunen forestår lapningen og opkræver pengene herfor hos de enkelte ansvarlige ejere.

Kommunen har derudover pålagt vejen, at udarbejde en plan for total renovering af vejen. Denne plan bliver fremlagt som beslutningsforslag på generalforsamlingen.

Fortsat god sommer og vel mødt den 18. august.

Med venlig hilsen

Vinkelvej Vejlaug

www.vinkelvej-farum.dk  

Tilmelding til Vinkelvejs Sommerfest og Generalforsamling afleveres i postkassen, Vinkelvej 13, senest 10. juni 2012.

Referat - Vinkelvejs vejlaug - 17/3-2012

Mødetid: 17/3-2012

Mødested: Vinkelvej

Mødedeltagere: Des, Sanne, Lars

Vejlauget foretog vejinspektion med henblik på,

1. at kortlægge vejens tilstand efter vinteren og med baggrund heri at kunne træffe en beslutning om hvordan vejen skal renoveres

2. at udarbejde skitse for fartdæmpning til fremsendelse til Furesø kommune

Ad 1)

Følgende observationer blev noteret:

· Ud for nr 1 (A+B): Hul ved indkørsel ca 30x30 cm. Dybt – med asfalt (og vand) i bunden

· Ved matrikel 14Y (Gammelgårdsvej adresse): Lille hul – primært i overfladen

· Ud for nr 5 (A+B): 2 små huller på midten af vejen

· Ud for nummer 13: Hul ved midten ca 50x50 cm - primært i overfladen

· Ud for nummer 12 (A+B): Lille hul samt fordybning/hul ved dæksel

· Ud for nummer 19: Slid på midten af vejen

· Ud for nummer 14/21: Slidstribe på tværs af vejen

· Ud for nummer 16/21: Slidlag 2x3m meget slidt (krakeleret)

· Ud for nummer 18/25: Hul 30x30 cm – dybt. Slidlag meget slidt

· Ud for nummer 25: Hul – dybt samt slidlag meget slidt

· Ud for nummer 18: Slidlag ved indkørsel meget slidt

· Ud for nummer 29 (A+B): 2 store huller 1x1 m samt 1 mindre hul – dybe.

· Ud for nummer 20 til 26: 1 mindre hul

· Ud for nummer 31/33: Slidlag ved udkørsel fra nummer 31 meget slidt. 2 store huller 1x1 m – dybt.

· Ud for nummer 33: Kloak nedsunket (samt i tilfælde af regn som regel store vandpytter ved kloak)

Vejlauget samlede konklusion er, at vejens beskaffenhed er generelt dårlig! Vi vil tage en samtale med Furesø kommune om kommunens tilsynspligt og hvilke muligheder der ligger for fælles finansiering grundet de sidste års mange opgravningsarbejder (el, fiber ...). Det er Vejlaugets vurdering, at vi ikke vil kunne renovere alle huller for de i Vejlauget opsparede midler – men vi vil dog indhente et prisoverslag fra relevant leverandør på ovenstående. Det er ligeledes Vejlaugets vurdering, at en eventuel reperation af ovenstående ikke, på sigt, kan afløse en total renovering af vejen.

Ad 2)

Vejlauget drøftede forskellige muligheder for fartdæmpning herunder blomsterkasser og vejbump. Der vil blive udarbejdet en skitse til kommunen med forslag til fartdæmpning med henblik på at opnå en tilladelse. Før skitse fremsendes vil de grundejere hvor en eventuel vejdæmpning tænkes etableret blive kontaktet med henblik på at opnå deres tilladelse.

Referat - Bestyrelsesmøde 17/1-2012

Agenda:

1) Status
2) Renovering af vej
3) Sommerfest

Ad 1) Status
Tilmeldingsblanketter samt indbetalinger til bankkonto blev sammenholdt. Status er, at 29 matrikler har tilmeldt sig Vejlauget, 10 har ikke, heraf én matrikel der står tom og 2 matrikler der er udlejet. Det blev besluttet, at udarbejde et "rykkerskriv" med mulighed for at takke "nej" til medlemsskab. Dette rykkerskriv vil blive uddelt og der vil blive fulgt op på "nej tak" til medlemsskab.

Der er truffet aftale med entreprenør om rydning af sne. Heldigvis, for vores konto, har der ikke været behov for denne ydelse endnu.

Efter indbetaling fra 29 matrikler ( heraf 2 dobbeltbetalinger ) samt afholdelse af udgifter til velkomstbuketter samt drift af hjemmeside er der 5.991,- kr på kontoen.

Det blev besluttet, at der skal reklameres for Betalingsservice på hjemmesiden for at mindske opfølgningsarbejdet i.f.m. de 2 årlige betalinger.

Ad 2)
Det blev drøftet hvordan vi kommer videre med projekt renovering af Vinkelvej. Det blev besluttet, at vi, når vinteren er over, hjemtager et tilbud på opfyldning af huller. Vejens tilstand er visse steder ret kritisk.

Vel vidende, at der ikke er truffet nogen beslutning om, og ej heller givet tilladelse til, etablering af fartdæmpning på vejen, vil vi undersøge, om det er muligt at få sponsoreret fartdæmpende blomsterkummer fra f.eks. Farum Beton i en kombination med en af de mange planteskoler i vores område. Hvis dette kan lade sig gøre, vil vi efterfølgende lodde stemningen på vejen samt undersøge muligheden for at få tilladelse fra kommunen.

Ad 3)
På en kold januar aften blev det besluttet, at Vinkelvej Sommerfest 2012 bliver lørdag den 18/8. Sommerfesten foreslås, at blive afholdt som et sent eftermiddags/aften arrangement, med fælles spisning, i telt opsat på vejen. Planlægningen iværksættes nu - og det blev besluttet, at søge frivillige via hjemmesiden. Bestyrelsen forestiller sig et sammenskudsgilde hvor øl, vin og vand kan købes. Overskud fra dette salg går til vejlauget/vejrenovering.

Bestyrelse vil søge tilladelse hos kommunen til Sommerfesten herunder at lukke Vinkelvej for gennemkørsel i det tidsrum festen vil blive gennemført.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...