Vejlauget 2021

Generalforsamling 28/8-2021

Generalforsamling – agenda

  1. Velkomst samt valg af dirigent
  2. Beretning v/ Lars nr. 13
  3. Økonomi v/ Des nr. 11
  4. Valg til aktivitetsudvalg
  5. Valg til bestyrelse
  6. Status på vej-projektet
  7. Indkomne forslag
  8. Evt.

Ad 1)

Der blev budt velkommen af formanden (Lars, 13) der foreslog Sanne, 10A, som dirigent hvilket blev godkendt. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt og i henhold til vedtægterne. 

Ad 2)

Vinkelvej vejlaug – beretning 2021.

I 2020/2021 har Vejlauget gennemført 5 møder.

Vi startede året med den 31. august 2020 at rette henvendelse til det politiske system i Furesø Kommune om det manglende engagement fra kommunens side vedrørende renovering af Vinkelvej - hvilket som bekendt satte skub i processen. Vi havde håbet, at vi idag kunne afholde generalforsamlingen på en nyrenoveret vej, men efter en henvendelse fra Vejlauget kunne kommunen fortælle, at den i august planlagte igangsættelse af vejrenoveringen er skudt til september.  

I samme henvendelse har vi forespurgt, om en del af udgiften til renoveringen er berettiget til fradrag og i givet fald om kommunen vil foranledige, at fradraget udspecificeres per matrikel. Kommunen har svaret: "Hvad angår specificering af fradragsberettigede udgifter vil jeg undersøge nærmere, hvorvidt det er kommunens ansvar. Men jeg kan oplyse, når anlægsarbejdet er gennemført, vil I få et afslutningsbrev, hvoraf udgifter for det samlede arbejde vil fremgå. Ud fra dette brev vil I kunne indberette fradragsberettigede udgifter til SKAT." 

Hvis man ønsker kansten til vejen er dette et projekt man selv skal gennemføre ud for egen matrikel - og det er ved at være sidste øjeblik hvis renoveringen går igang som kommunikeret.

Vinteren var igen så godt som snefri og dette har naturligvis haft en positiv indflydelse på vores pengebeholdning da der kun har været minimale udgifter til snerydning. Vejlaugets regnskab gennemgås særskilt.

Vejlaugets hoppeborg er stadig populær og kan stadig kan lejes af vejens beboere.

Som i resten af landet har aktivitetsniveauet på Vinkelvej også været skruet ned. Blandt andet blev en planlagt arbejdsdag ikke gennemført, men som I kan se har plantekasserne fået tilføjet nogle nye blomster - tak til Sanne.  

Vi vil endnu engang gøre opmærksom på Nabohjælp. Det lader ikke til at mange benytter muligheden, selv om mange faktisk er tilmeldt.

Endelig har vi i det forgangne år haft et festudvalg som har stået for juletræs komsammen samt dagens arrangement. Også her er der mulighed for at yde en indsats. 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

Ad 3)

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.  

Ad 4)

Festudvalget fortsætter med de samme medlemmer.

Ad 5)

Der blev atter opfordret til at man kunne melde sig til arbejdet i bestyrelsen. Thomas (18) samt Julie (12B) ønskede at udtræde af bestyrelsen. Eva (18) ønskede at indgå i bestyrelsen. Sanne (10A),  Magnus (1a), Des (11)  samt Lars (13) ønskede alle at genopstille - og blev genvalgt. Bestyrelsen består således nu af: Eva (18), Sanne (10A),  Magnus (1a), Des (11) samt Lars (13).

Bestyrelsen vil blive konstitueret på først komne vejlaugs møde.

Ad 6)

Bestyrelsen gjorde status på vej-projektet og herunder at det ikke, som planlagt, blev gennemført i august. Kommunen har kommunikeret, at projektet vil blive gennemført i september.

Tue (25) har i forbindelse med vejsyn og efterfølgende kommunikation med kommunen ytret ønske om fartbegrænsning. Der var overvejende enighed om, at det var en god ide, men de tekniske udfordriinger ved at have et vejlaug i stedet for en grundejerforening gør, at dette først tages op efter vejen er lavet.

Der blev spurgt, om hvad der skal ske med de penge vi akkumulerer i vejlauget og herunder fremkom et forslag om tilskud fra Vejlauget i forhold til betaling for vejrenovering for dem der har betalt længe. Bestyrelsen vil kigge på dette, ved et af de kommende møder.

Ad 7)

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8)

Der blev opfordret til at holde mest muligt ind til siden med biler parkeret på vejen således at gennemkørsel gøres mulig uden at sidespejlene skal slåes ind. Dette gælder også gæster, så folk bedes bringe budskabet videre.

Der blev desuden opfordret til at alle klipper hæk imod vejen således at udsigtsforholdene når man kører ud af sin indkørsel bliver forbedret.

Hoppeborgen er flytte fra nummer 10A til nummer 28.

Der blev efterspurgt en oprydning på hjemmesiden således at det kun er relevant indhold der fremgår samt at eventuelt personfølsomme oplysninger fjernes. Bestyrelsen var enig og vil iværksætte en oprydning.

På grund af hvid-vask regler er Vejlauget i år omdannet til en forening. Dette har betydet at vi har måtte skifte bank konto. Bank konto nummer omdeles i postkasse samt meddeles særskildt.

Herefter formanden takkede for god ro og orden.

  1. Ønske om fartbegrænsning. Alle var som sådan enige i det var en god ide, men de tekniske udfordriinger ved at have et vejlaug i stedet for en grundejerforening gør, at dette først tages op efter vejen er lavet.

 

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...