Vejlauget 2017

Generalforsamling 19/8-2017

 Generalforsamling – agenda

  1. Velkomst samt valg af dirigent
  2. Beretning v/ Lars nr. 13
  3. Økonomi v/ Des nr. 11
  4. Valg til bestyrelse (vi ser gerne flere medlemmer)
  5. Opsparing v/ Des nr. 11
  6. Indkomne forslag
  7. Evt.

Ad 1)

Der blev budt velkommen af formanden (Lars, 13) der foreslog Sanne, 10A, som dirigent. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt og i henhold til vedtægterne. 

Ad 2)

Vinkelvej vejlaug – beretning 2017.

I 2016/2017 har gennemført 4-5 møder, faciliteret en fastelavns- og en juletræsfest, en fælles arbejdsdag på vejen samt forestået planlægningen af generalforsamling og vejfest.

I relation til vejens vedligehold har vi fortsat fulgt den på de forrige års generalforsamlinger fastlagte kurs:

  • at arbejde for at få et kommunalt påbud til renovering således at det tilsikres, at alle lodsejere bliver indraget i processen.

Vi kan konstatere, at vejens forfatning er ringe. Der har ikke været gennemført vejsyn i det forgangne år, så vi ved faktisk ikke om forfatningen er så ringe at vi kan få et kommunalt påbud. Vi foreslår at der gennemføres et vejsyn i foråret når vinteren har gjort sin pligt.

Da vi, vejlauget bekendt, ikke har nogen på vejen der kan forestå rollen som projektleder ifm en totalrenovering af vejen er strategien, at vi vil have kommunen til at stå for renoveringen. For denne ydelse vil kommunen opkræve et administrationsgebyr på 10%, jf. furesø.dk.

Får vi ikke et kommunalt påbud på en totalrenovering af vejen kan vi kun gennemføre en sådan – med kommunen som facilitator – hvis alle matrikler indvilliger skriftligt og bindende overfor kommunen.

Eneste andet alternativ er, at hver enkelt matrikel vedligeholder egen vejlod.

Vejlauget anbefaler at vi fastholder strategien om at få et kommunalt påbud om en totalrenovering.

For at sikre at vi undgår ulykker foreslår vejlauget, at vi fylder huller med grus der er en langt billigere løsning en asfaltlapning.

Vinteren var så godt som snefri og dette har naturligvis haft en positiv indflydelse på vores pengebeholdning da der kun har været minimale udgifter til snerydning. Vejlaugets regnskab gennemgåes særskildt.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vejlauget for 2 år siden valgte at investere i en hoppepude/hoppeborg. Hoppepuden opbevares i kælderen Vinkelvej 10A og kan lejes af vejens beboere med underskrift af aftale. Dette er sket 5 gange i det forgangne år.

På grundlovsdag/fars dag den 5. juni gennemførte vi en fælles arbejdsdag på vejen hvor vi i henhold til beslutning på sidste års generalforsamling opsatte nabohjælp og "pas på børnene" skilte i begge ender af vejen samt 5 stk blomsterkasser. Vi har yderligere en bænk projekteret der vil blive sat op i forbindelse med blomsterkassen ved Vinkelvej 13/15. På arbejdsdagen blev der endvidere fyldt op i huller så langt som tiden og materialerne kunne nå. Tak til alle der deltog i arbejdet - og specielt tak til Vinkelvej 1A der bidrog med både design og håndværk i forbindelse med blomsterkasser. 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 

Ad 3)

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.  

Ad 4)

Der blev atter opfordret til at man kunne melde sig til arbejdet i bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen valgte at genopstille og meget glædeligt var der yderligere to der meldte sig. Alle blev valgt. Bestyrelsen består således nu af: Marlene (19), Sanne (10A), Thomas (18), Magnus (1a), Des (11) samt Lars (13).

Bestyrelsen vil blive konstitueret på møde snarest.

Ad 5)

Der blev gjort rede for vores opsparingskonto og herunder, at det stadig er muligt at lave en frivillig opsparing der naturligvis er øremærket indbetaler og kan hæves til enhver tid.

Ad 6)

Der var et forslag om at gentage succesen med et loppemarked på Vinkelvej. Generalforsamlingen bifaldt forslaget og det blev besluttet, at Vejlauget skal planlægge loppemarkedet til afholdelse foråret 2018.

Ad 7)

Intet under eventuelt hvorefter formanden takkede for god ro og orden og bød velkommen til vejfest.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...