Vejlauget 2018

Generalforsamling 18/8-2018

Generalforsamling – agenda

  1. Velkomst samt valg af dirigent
  2. Beretning v/ Lars nr. 13
  3. Økonomi v/ Des nr. 11
  4. Valg til bestyrelse (vi ser gerne flere medlemmer)
  5. Indkomne forslag
  6. Evt.

Ad 1)

Der blev budt velkommen af formanden (Lars, 13) der foreslog Sanne, 10A, som dirigent. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt og i henhold til vedtægterne.

Den efter generalforsamlingen planlagte vejfest er desværre aflyst pga. lav tilmelding. 

Ad 2)

Vinkelvej vejlaug – beretning 2018.

I 2017/2018 har gennemført 4-5 møder, arrangeret en juletræs-komsammen, en fastelavnsfest, et loppemarked på vejen samt forestået planlægningen af generalforsamling og vejfest.

I relation til vejens vedligehold har vi fortsat fulgt den på de forrige års generalforsamlinger fastlagte kurs:

  • at arbejde for at få et kommunalt påbud til renovering således at det tilsikres, at alle lodsejere bliver indraget i processen.

Vi konstaterer fortsat, at vejens forfatning er ringe og har derfor bedt kommunen om at gennemføre et vejsyn. Kommunen gennemførte en besigtigelse af vejen den 3/8-2018 og har afgjort, at vejen ikke er ringe nok til et påbud om en total renovering. Kommunens fulde svar findes i referatet.

Da vi, vejlauget bekendt, ikke har nogen på vejen der kan forestå rollen som projektleder ifm en totalrenovering af vejen er strategien, at vi vil have kommunen til at stå for renoveringen. For denne ydelse vil kommunen opkræve et administrationsgebyr på 10%, jf. furesø.dk.

Får vi ikke et kommunalt påbud på en totalrenovering af vejen kan vi kun gennemføre en sådan – med kommunen som facilitator – hvis alle matrikler indvilliger skriftligt og bindende overfor kommunen.

Eneste andet alternativ er, at hver enkelt matrikel vedligeholder egen vejlod.

Der var enighed om, at vejlauget skal forhøre sig om omfanget af at køre en klagesag over kommunens afgørelse ved vej direktoratet. Lars vil ringe og forhøre sig. Der var endvidere enighed om at vi skal prøve at undgå at lave lappeløsninger, men at vejen også er så dårlig nu, at vi er nød til at reagerer på kommunens påbud til de få matrikel ejere, hvor vejen er så skidt, at de vil give et påbud. Hjælper vejdirektoratet os ikke, må vi altså leve med lappeløsninger.

I forbindelse med et påbud om renovering af vej til enkelt adresse foreslår bestyrelsen, at udgiften afholdes af Vejlaugets kasse for de adresser der rent faktisk var medlem af Vejlauget den 3/8-2018 ved henvendelse og fremvisning af påbud fra adresse i det omfang det er muligt. Dette forslag blev godkendt af generalforsamlingen.

Vinteren var så godt som snefri og dette har naturligvis haft en positiv indflydelse på vores pengebeholdning da der kun har været minimale udgifter til snerydning. Vejlaugets regnskab gennemgåes særskildt.

Vejlaugets hoppeborg er populær og har været lejet ud 5-6 gange i året der er gået. Hoppeborgen opbevares i kælderen Vinkelvej 10A og kan lejes af vejens beboere med underskrift af aftale.

Den 26. maj gennemførte vi igen et loopmarked på Vinkelvej. Det var en hyggelig dag med fine stande men relativt moderat besøg (muligvis grundet en heldagstransmission fra kronprinsens 50 år fødselsdag).

Der er nu udarbejdet en velkomst "folder" der uddeles til tilflyttere. I folderen gør vi naturligvis opmærksom på Vejlauget samt Nabohjælp.

Økonomi behandles i særskilt punkt på dagsordenen, men bestyrelsen ville gerne bede om generalforsamlingens tilladelse til at sende rykkere til eventuelle restanter som en betalingsanmodning på mobilepay hvor muligt. Generalforsamlingen bifaldt anmodningen.

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 

Ad 3)

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.  

Ad 4)

Der blev atter opfordret til at man kunne melde sig til arbejdet i bestyrelsen. Marlene (19) ønskede ikke at genopstille. De øvrige medlemmer af bestyrelsen valgte alle at genopstille. Alle blev valgt. Bestyrelsen består således nu af: Sanne (10A), Thomas (18), Magnus (1a), Des (11) samt Lars (13).

Bestyrelsen vil blive konstitueret på møde snarest.

Ad 5)

Vinkelvej 14 har femsendt forslag til, at vejen renoveres straks. Ønsket er behandlet i relation til gennemgang af kommunens besigtigelse.

Ad 6)

Det blev foreslået, at vejfest afholdes i forbindelse med loppemarked - som ønskes gentaget i 2019 - alternativt at skyde vejfesten en uge til sidste weekend i august og så altid holde det denne dag, så alle altid ved det. Enighed om, at det ikke var interessen der var skyld i det lave fremmøde til 2018 generalforsamling/vejfest. Samtidig blev det foreslået, at tilmelding til arrangementer skal ske både på papir og facebook.

Opfordring til at holde mest muligt ind til siden med biler parkeret på vejen. Dette gælder også gæster, så folk bedes bringe budskabet videre.

Herefter formanden takkede for god ro og orden.

 

Svar fra Kommune på besigtigelse af vej:

Dato: 15-08-2018

Sags nr.: 15/11591

Dok.nr.: 102458/18

Furesø Kommune

Center for By og Miljø

Tlf.: 7235 4000

 

Udkast: Afgørelse i sag om begæring af vejsyn på Vinkelvej

Kære Lars Dissing Millgaard,

Forvaltningen har d. 3/8 – 2018 i henhold til § 45 ”lov om private fællesveje” været ude at

foretage en vurdering af vejens tilstand på anmodning af vejlauget Vinkelvej.

§ 45 Hvis en vejberettiget gør gældende, at en privat fællesvej ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tage stilling til spørgsmålet af egen drift.

Forvaltningen vurderer at vejens samlede tilstand ikke har et opfang, hvor det anses for hensigtsmæssigt at vedligeholdelsesarbejdet skal udføres som et samlet arbejde. Kommunen har ikke mulighed for at give bistand til en total renovering af Vinkelvej.

Under tilsyn har forvaltningen konstateret nogle huller i den nordlige ende af vejen, som trænger til at blive udbedret. Forvaltningen vil derfor snarest muligt varsle de grundejere, ud for hvis ejendom hullerne ligger, om at udbedre hullerne.

Kommunen forventer et svar for nedenståendes afgørelse inden 14 dage, hvis der ikke er  bemærkningen eller kommentar, vil afgørelsen stå ved magt.

Afgørelse

Forvaltningen giver hermed afslag på begæring om vejsyn på Vinkelvej. Forvaltningen vurderer

ikke, at der er grundlag for at istandsætte vejen som samletarbejde.

Venlig hilsen

Danny Troest Petersen

Civilingeniør

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen. Du kan klage til Vejdirektoratet over retlige spørgsmål - det vil sige om vi har overholdt loven, men Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til kommunens skøn.

Vejdirektoratet skal have modtaget din klage senest fire uger efter, at du har

modtaget den endelige afgørelse.

Du skal sende klagen til:

Vejdirektoratet,

Niels Juels Gade 13,

Postboks 9018,

1022 København K.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...