Vejlauget 2014

Kloakarbejde på Vinkelvej

Den 23/24 oktober gennemførte kommunen en spuling/klargøring af kloakledningen under Vinkelvej. Denne øvelse gentages den 5/6 november som forberedelse til en renovering af kloakledningen. Renovering foretages den 24/26/27 november hvor der udføres en såkaldt strømpeforing af hovedledningen samt reperation af stikledninger. Reperation af stikledninger kan medføre opgravning. Det er derfor vigtigt, at der ikke parkeres på vejen i de dage hvor der arbejdes. Der vil blive omdelt en folder med mere information af Kommunen.

Kommunen anbefaler, at man, i forbindelse med spuling af kloakken, tildækker kloakdæksler og lukker WC bræt, gerne med noget tungt ovenpå, således at der ikke løber kloakvand ind i boligen.

WIKIPEDIA: Strømpeforing er en teknik til renovering af defekte kloaker, hvor et specialfirma kan skabe et nyt rør indeni det gamle ved hjælp af en særlig filt- ellerglasfiberslange der hærdes med polyesterepoxysilikat eller damp.

Fordelen ved strømpeforing er, at det er muligt at renovere ledningsnettet uden opgravning.

Vejlaugsmøde 7/10-2014

Lørdag den 23/8-2014 afholdt vi årets generalforsamling i Vejlauget med efterfølgende sommerfest. 

Referat for generalforsamling:

Indkomne forslag
  1. Forslag til ændring af Love for Vinkelvejs Vejlaug vedrørende afholdelse af generalforsamling. Det foreslås, at teksten i §9 andet afsnit fra ”Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i sidste halvdel af november måned” til ”Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt”.

Ad. 1)

Sanne, Vinkelvej 10A, blev foreslået og valgt som dirrigent. Sanne kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne samt at der ikke var modtaget forslag til agendaens pkt 6 ud over det i indkaldelsen foreslåede.

Ad 2)

Vinkelvej Vejlaug – beretning for året 2013/2014

Siden generalforsamling 2013 har der været afholdt 4 officielle møder samt et generalforsamlings og vejfest planlægningsmøde kombineret med et grill engagement for bestyrelse med bedre halvdele og børn.

Vejens forfatning er ringe.  Vejlauget har modtaget et tilbud på ”lapning” af huller på kr. 17.000,-. Dette har vi fundet for dyrt og har derfor valgt ikke at sige ja tak.

Vejlauget har haft en dialog med kommunen omkring Spildevandsplanen (opsplitning af regn- og husholdningsspildevand) og hvordan denne påvirker Vinkelvej. Vi ønsker ikke at renovering af Vinkelvej ødelægges af en efterfølgende renovering af kloakkerne. Følgende er modtaget den 21/8-2014:

”Vi har sat Vinkelvej på vores renoveringsplan. I øjeblikket er vi ved at gennemgå tv-inspektionen for kloakkerne i vejen, og om 1-2 uger vil vi have et overblik over hvilke reparationer der skal udføres på kloakken. Hvis kloakkerne i Vinkelvej mod forventning ikke kan renoveres indenfor dette års budget, vil arbejdet blive udført i starten af næste år. Hvis der skal foretages større opgravninger i vejen pga. kloakrenovering, anbefales det at vente med at lægge nyt slidlag på vejen før vejen ved opgravningen har sat sig. Nyt slidlag bør lægges tidligst ét år efter en større opgravning for at undgå, at der opstår lunker i den nye vej.”

Vi har forespurgt på ansvar ifm med kloakrenovering og kommunens ansvar er hovedledningen samt stikledninger private parceller. Vores ansvar er for den enkelte lodsejer fra skel og ind på parcellen. Derudover har vi ansvaret for vejbrøndene!

Det er aftalt med kommunen, at vi inviteres til et møde når resultatet af tv-inspektionen er klar. Her vil vi få klarhed over hvad der kommer til at ske med kloaknettet og dermed hvad vi kan regne med selv at skulle gennemføre.

Vedrørende fartdæmpning; med alle de biler der er parkeret på Vinkelvej er der faktisk ikke nogen grund til at etablere fartdæmpning. Vi vil i den forbindelse anmode om at der udvises hensyn ved parkering således at det faktisk er muligt at komme igennem – både med små biler men også med f.eks. skraldevognen.

Der bliver fortsat uddelt blomster til nytilflyttere – et initiativ der virker som om det skaber glæde.

I år blev det ikke til en Fastelavnsfest. Til gengæld afholdt vi den 8/12 vores første julearrangement – med fælles juletræ, glög og æbleskiver.

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingen.

God fest.

Ad 3)

I 2013 er der indbetalt fra 88% af vejens ejendomme.

På grund af den milde vinter er der ikke brugt mange penge. Status på kontoen er således kr. 23.783,-.

Ad 4)

Der blev, atter, opfordret til, at melde sig under fanerne til bestyrelsesarbejdet.

Alle medlemmer af bestyrelsen indvilligede i at fortsætte arbejdet. Bestyrelsen består derfor af:

Marlene (VV 19), Sanne (VV 10A), Des (VV 11) og Lars (VV 13).

Ad 5)

På opsparingskontoen er der indbetalt kr. 6.700,-. Der blev gjort opmærksom på, at opsparing naturligvis er en frivillig foranstaltning og at indbetalte penge tilbageføres til indbetaler ved en eventuel fraflytning.

Ad 6)

Det indkomne forslag fra bestyrelsen blev vedtaget.

Ad 7)

Der blev efterlyst alternativer til vores nuværende hjemmeside. Gode ideer og forslag modtages gerne - gerne via hjemmesiden.

Generalforsamling 23/8-2014

Mødedeltagere: Marlene, Sanne, Des, Lars

Vinkelvej 19 har været så uheldig at opleve et indbrud (nytårsaften). Vi vil gerne opfordre til, at alle melder sig til nabohjælp – se www.nabohjælp.dk.

Julefest; Sanne har revideret indkøbslisten så kvanta og antal opmødte passer sammen – så kan vi bedre måle af til næste år. (30 personer; 100 æbleskiver, 1*sukker, 1*flormelis, 1*syltetøj, 6 l gløg, 2 l cacao, 1 pose pebernødder, papkrus, theskeer paptallerkener + juletræ).

Fastelavsfest; det lykkedes ikke at holde fastelavnsfest i år. Vi kommer igen til næste år.

Generalforsamling og sommerfest; Datoen fastsættes til den 23.08.2014. Velkommen til generalforsamling, fælles spisning og/eller efterspisnings komsammen. Lars tager fat i Inger for telt. Sanne laver slip til runddeling. Festudvalg efterlyses :O). Idéer til aktiviteter; hoppeborg e.lign.

Vejen; Der er en række huller som bør/skal repareres efter vinteren. Lars indhenter et tilbud hos Jesper, tidligere Vinkelvej 15.

Vejrenovation; Vi må have en afklaring med kommunen om vandplan ift renovering af vej.  Lars skriver til Niels.

Snerydning; vi skriver til snerydderen med tak for denne vinter, at vi ønsker at fortsætte engagementet og om han ikke vil sende en mail når der er ryddet – for regnskabets skyld.

Nytilflytning; Vi fortsætter med at byde nytilflyttere velkomne med en blomst :O). 

Konto status: ca. 24.000,-. Des vedlægger oversigt.

Husk at følge med på hjemmesiden www.vinkelvej-farum.dk. Hvis du har noget der skal meddeles så skriv til webmaster@vinkelvej-farum.dk eller gå direkte på hjemmesiden.

Referat - Vejlaugsmøde 2/3-2014 samt 30/4-2014

Mødedeltagere: Marlene, Sanne, Des, Lars

Vinkelvej 19 har været så uheldig at opleve et indbrud (nytårsaften). Vi vil gerne opfordre til, at alle melder sig til nabohjælp – se www.nabohjælp.dk.

Julefest; Sanne har revideret indkøbslisten så kvanta og antal opmødte passer sammen – så kan vi bedre måle af til næste år. (30 personer; 100 æbleskiver, 1*sukker, 1*flormelis, 1*syltetøj, 6 l gløg, 2 l cacao, 1 pose pebernødder, papkrus, theskeer paptallerkener + juletræ).

Fastelavsfest; det lykkedes ikke at holde fastelavnsfest i år. Vi kommer igen til næste år.

Generalforsamling og sommerfest; Datoen fastsættes til den 23.08.2014. Velkommen til generalforsamling, fælles spisning og/eller efterspisnings komsammen. Lars tager fat i Inger for telt. Sanne laver slip til runddeling. Festudvalg efterlyses :O). Idéer til aktiviteter; hoppeborg e.lign.

Vejen; Der er en række huller som bør/skal repareres efter vinteren. Lars indhenter et tilbud hos Jesper, tidligere Vinkelvej 15.

Vejrenovation; Vi må have en afklaring med kommunen om vandplan ift renovering af vej.  Lars skriver til Niels.

Snerydning; vi skriver til snerydderen med tak for denne vinter, at vi ønsker at fortsætte engagementet og om han ikke vil sende en mail når der er ryddet – for regnskabets skyld.

Nytilflytning; Vi fortsætter med at byde nytilflyttere velkomne med en blomst :O). 

Konto status: ca. 24.000,-. Des vedlægger oversigt.

Husk at følge med på hjemmesiden www.vinkelvej-farum.dk. Hvis du har noget der skal meddeles så skriv til webmaster@vinkelvej-farum.dk eller gå direkte på hjemmesiden.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...