Vejlauget 2013

Referat - Vejlaugsmøde 27/11-2013

Bankkonto status: 24.000,- + 10 huse der endnu ikke har betalt.

Juletamtam: 28 voksne + 13 børn tilmeldte.

Lars spørger efter juletræ hos ”forhandleren”.

Indkøbsliste:

Lyskæde (Sanne)

Juletræ (Lars)

200 æbleskiver (Lars)

Pap tallerkener + krus + teskeer (Lars)

Sukker (Sanne)

Flormelis (Sanne)

2*syltetøj (Sanne)

Glög – 8 liter (Des)

Glögmix (Des)

Cacao – 5 liter (Lars)

Saft (Sanne)

Pebernødder * 2-3 (Sanne)

Alle vejlaugs bestyrelsesmedlemmer tænder ovn kl. 09:30. Glög og cacao opvarmes hos nr. 10A, 11 og 13!

Vi ses søndag den 8/1.

Referat - Vejlaugsmøde 2/10-2013

Status:

Des gjorde status på vores konti. Der er et indestående på kr 14.200,- samt kr 1200 på opsparing – dette er før den årlige indbetaling.

Status på sommerfest: Des gør regningen op – vi gør endelig status den 14/10.

Vejen: 

Vi har aftalt en gennemgang af vejen den 14/10 kl. 17.00 med henblik på at forberede til vinteren.

Sprungne pærer ud for nummer 16 og 8 + spejl + ryk for lappeløsningen ved nr 14: Lars skriver til kommunen.

Lars viste billede af nogle vejbump der er etableret på Novo Nordisk parkeringsplands i Søborg. Disse er udformet som paddehatte (eller mariehøns) og placeres i grupper på 4-6. Vi prøver at finde ud af hvad de koster - blot til info.

Juleevent:

Vi drøftede om der var en ide i at lave et arrangement på vejen op mod jul. Vi blev enige om, at lave et arrangement med et Vinkelvej juletræ + glög og æbleskiver + pyntedag :O)? Forslag til tidspunkt den 08/12-2013 kl. 10.00.  

Sanne skriver invitation som vi tager med til omdeling 14/10. Lars undersøger om vi kan få sponsoreret et juletræ. Furesø avis :O)??

Næste møde:

14/10 kl. 17.00 med vejgennemgang.

Referat for Vinkelvej Vejlaug – generalforsamling 17. august 2013

 

Referat for Vinkelvej Vejlaug – generalforsamling 17. august 2013

 

 1. Velkomst samt valg af dirrigent

 

Der blev budt velkommen til generalforsamling af Lars, Vinkelvej 13. Sanne, Vinkelvej 10A, blev enstemmigt valg til dirrigent. Det kunne konstateres, at indkaldelse til generalforsamling inklusive indkomne forslag var sket retidigt og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.  Herefter blev agendaen gennemgået hvorefter ordet blev overdraget til vejlaugets formand for fremlæggese af beretning.

 

 

 1. Beretning v/ Lars nr. 13

 

Vinkelvej Vejlaug – beretning for året 2012/2013

Siden generalforsamling 2012 har der været afholdt 5 officielle møder, heraf et møde med kommunen på vejen, et generalforsamlings og vejfest planlægningsmøde, samt et grill engagement for bestyrelse med bedre halvdele og børn (egen finansiering).

På sidste generalforsamling blev Vejlauget gjort opmærksom på, at (den fysiske) Vinkelvej faktisk er sin egen matrikel og at denne er ejet af kommunen. Med denne oplysning i hånden har vi forsøgt at få klarificeret begrebet ”privat fællesvej”, bl.a. ved hjælp fra Vinkelvej 23 samt Home. Desværre er ejerskabet ikke afgørende for kommunens ret til at udlægge vejen som ”privat fællesvej” og dermed ligger vedligeholdspligten på vejens beboere. Vi mener dog fortsat, at kommunen har begået en fodfejl ved at udlægge Vinkelvej til ”privat fællesvej” taget i betragtning, at der ikke er grundejerforening med obligatorisk medlemsskab, men alene et Vejlaug.

Man kan i dag tydeligt se vejens ringe forfatning – selv efter den gennemførte ”lapning” sidste år. Specielt har der været et slemt hul ud for nr 14.

Med baggrund i sidste år generalforsamling – og vejens forfatning – har vi haft et møde med kommunen på vejen. Resultatet af dette møde var 1) hullet ud for nr 14 blev lappet (kommunen er kontaktet igen da det ser ud til, at lapningen synker), 2) kloakkerne er blevet renset og der er bestilt en TV inspektion da vi klagede over, at kloakkerne ikke kan klare regnvandet og 3) kommunen har modtaget et tilbud på renovering af vejen på ca kr. 226.000 inklusive regulering af eksisterende kloakker og dæksler. Denne pris skal tillægges et administrationsgebyr til kommunen således at den samlede regning ville blive ca. kr 250.000,-

Vi har endvidere haft en dialog med kommunen om etablering af fartdæmpning. Der er udarbejdet en skitse som er forelagt politiet. I den forbindelse skal der udarbejdes en præsis skitse hvor den konkrete placering og udformning af fartdæmpende foranstaltninger er beskrevet.

Vejlauget har p.t. et udestående omkring forespørgsel på Vejspejl ved udkørsel til Ryttergårdsvej.

Der bliver fortsat uddelt blomster til nytilflyttere – et initiativ der virker som om det skaber glæde.

I år blev Fastelavnsfest traditionen genoptaget. På en kold februar dag blev der slået katten af tønden og hygget i haven hos Sanne og Kasper (10A).

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingen.

God fest.

 

Formandes beretning blev efterfølgende debatteret. Der blev atter drøftet de forskellige modeller for hvordan det sikres, at alle grundejere bidrager til finansieringen af vejens renovering når denne, før eller side, skal gennemføres. Der er grundlæggende to modeller – 1) en model baseret på frivillighed hvor det er op til den enkelte grundejer om de ønsker at bidrage til betaling eller 2) en model hvor kommunen udsteder et påbud og alle dermed kommer til at bidrage.

 

Vælges model 2 betyder det, at vejlovens ord m.h.t. udgiftsfordeling skal følges. Dette betyder, at en ejer af ikke opdelte grund kommer til at betale mere end en ejer af en opdelt grund – men alle kommer til at betale. Vælges model 1 kan vi selv beslutte hvordan udgiften fordeles – f.eks. at alle betaler det samme uanset grundstørrelse da vi alle omtrentligt slider vejen lige meget.

 

Vejlauget anbefaler model 1 og dette blev der støttet op omkring i generalforsamlingen.

 

Det blev besluttet at gennemføre debat omkring fartdæmpning, afspærring etc. under pkt. 6 i agendaen.

 

Bestyrelsen foreslog, at vejlauget fremover sponsorerer det årlige grill arrangement for bestyrelse med bedre halvdel. Dette blev accepteret af generalforsamlingen.

 

Herefter blev formandens beretning godkendt hvorefter ordet blev overgivet til Des, Vinkelvej 11, for gennemgang af økonomi.

 

 

 1. Økonomi v/ Des nr.  11

 

Des gennemgik Vejlaugets økonomi. Det kan konstateres, at der er bred tilslutning til Vejlauget – ialt 83% parceller har foretaget indbetaling. Det kan endvidere konstateres, at indbetaling én gang årligt – efter få indkøringsvanskeligheder – har vist sig at have en positiv effekt på vores evne til at betale kontingentet.

 

Vejlaugets økonomiske status er som følgende:

 

12.908 dkk pr 13.08.13

 

Regnskabet blev herefter overgivet til generalforsamlingens godkendelse – som godkendte uden bemærkninger.

 

 

 1. Valg til bestyrelse (vi ser gerne flere medlemmer)

 

Den nuværende bestyrelse bestående af

 

Des, Vinkelvej 11, Kasserer

Sanne, Vinkelvej 10A

Lars, Vinkelvej 13, Formand

 

tilbød at genopstille – og modtog genvalg. Herudover tilbød Malene, Vinkelvej 19, at deltage i arbejdet og hun modtog dermed valg.

 

Bestyrelsen vil konstituere sig på næste Vejlaugs møde.

 

 

 1. Opsparing v/ Des nr. 11

 

Som besluttet på generalforsamling 2012 er der etableret en opsparingskonto til vejens renovering. Vilkårene for kontoen er, at det er den enkelte indbetalers penge der står på kontoen og at disse, på anfordring fra indbetaler, kan udbetales til pågældende f.eks. i forbindelse med flytning. Status for kontoen er som følgende:

 

1.200 dkk pr 13.08.13

 

 

 1. Indkomne forslag

 

Følgende forslag var indkommet til generalforsamlingens behandling

 

 1. Forslag til ændring af Love for Vinkelvejs Vejlaug vedrørende betaling af kontingent. Det foreslås, at teksten i §4 litra B ændres fra ”Kontingentet betales ½-årsvis den ¼ og 1/10” til ”Kontingentet betales 1 gang årligt den 1/10”.

 

 1. Følgende emner ønskes behandlet på generalforsamlingen:

 

 1. Gennemførsel af kloaksugning
 2. Etablering af vejbump
 3. Opsætning af spejl ved udkørsel til Ryttergårdsvej
 4. Afspærring midt på Vinkelvej

 

Ad a)

Ændringsforslaget blev vedtaget af generalforsamlingen

 

Ad b.1)

Vejlauget har gennemført en dialog med kommunen bl.a. om kloaksugning. Dette medførte, at kommunen i juli måned faktisk udførte en sugning. Det blev dog bemærket, at der stadig er problemer med kloakken ved Ryttergårdsvej. Vejlauget tager kontakt til kommunen herom.

 

Ad b.2)

Vejlauget har udarbejdet et skitseforslag til kommunen omkring vejbump som har været fremlagt for Nordsjællands Politi. Kommune og politi er returneret med retningslinier for hvad vi må og ikke må. For at komme videre i sagen skal der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af hvordan vejbump – fartdæmpning – skal etableres. Vejlauget anbefalede generalforsamlingen at dette arbejde udskydes således at det kommer til at ske som en integreret del af vejrenoveringsprojektet. Denne anbefaling var der tilslutning til fra generalforsamlingen.

 

Ad b.3)

Vejlauget har tidligere bedt kommunen om at opsætte et spejl ved udkørslen til Ryttergårdsvej. Vi kontakter kommunen igen.

 

Ad b.4)

Muligheden for at etablere en afspærring midt på Vinkelvej á la den løsning vi kender fra Nygårdsvej blev drøftet. Vejlauget anbefalede generalforsamlingen at dette arbejde udskydes således at det kommer til at ske som en integreret del af vejrenoveringsprojektet. Denne anbefaling var der tilslutning til fra generalforsamlingen.

 

 

 1. Evt

 

Brugen af vores hjemmeside – www.vinkelvej-farum.dk – blev drøftet. Der var argumenter for at nedlægge siden og distribuere referater m.v. via mail. Det blev besluttet at opretholde siden i endnu et år og derefter gøre status. Generalforsamlingen opfordrede endvidere Vejlauget til at reklamere for hjemmesiden og de muligheder der ligger i den bl.a. lånemarked m.v.

 

 

 

Referat - Vinkelvejs vejlaug - 07/05-2013

Status:

Ingen bevægelser på konto’en.

 

Dialog med kommune:

Vi har fået tilladelse til vejlukning i.f.m. generalforsamling og vejfest.

Vi har skrevet til kommunen vedr. vejrenovering og forventer at blive indkaldt til møde.

 

Generalforsamling og sommerfest:

Foreløbig agenda til generalforsamling

 •  Velkomst
 • Beretning
 • Økonomi
 • Valg til bestyrelse (vi ser gerne flere medlemmer)
 • Opsparing
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Der skal udarbejdes en indbydelse til generalforsamling/sommerfest med afklipnings slip (ja/nej til generalforsamling, forslag til generalforsamling, ja/nej til sommerfest, antal, heraf børn + alder på børn, linie til hvad der medbringes til buffet, skattejagt, grill, telt, fadølsanlæg, musikanlæg

Tidsplan

 • 16:00 – 17:00 opsætning af telt og fadølsanlæg
 • 17:00 – 18:00 Generalforsamling + skattejagt for børn
 • 18:00 – 18:30 rigning af buffet
 • 18:30 – 24:00 Sommerfest

 

Sanne laver invitation! SU senest 20/6. Formel invitation uddeles den 28/6.

 

Tilflytning:

Nye beboere i nummer 18 – de har fået en blomst :O).

Udeståender:

Ryk kommune for vejspejl ved udkørsel til Ryttergårdsvej, udarbejd endelig skitse til vejdæmpning og endelig ryk kommune for møde vedr vejrenovering.

Lars varetager dialog m. kommunen.

Evt:

Lav indmeldelsesblanket fortrykt så denne kan udleveres sammen med blomst. Lars laver blanket.

Næste møde:

28/6 hos Des.

Referat - Vinkelvejs vejlaug - 09/04-2013

Agenda:

- Status

- Sommerfest

- Næste møde

Status:

Status på konto: Saldo’en er, før betaling af sidste snerydning, kr. 15644,74. Seks adresser er ikke tilmeldt vejlauget, to adresser har betalt en gang for meget :O) og vil modtage en info mail fra kassereren herom.

Fartdæmpning: Der er ikke blevet arbejdet på denne skitse siden sidste møde.

Spejl ved udkørsel: Der er rykket hos kommunen – men endnu ikke modtaget svar. Der vil blive genrykket.

 

Tilflytning: Der er kommet nye beboere i nummer 6. De får en blomst.

Vejrenovering: Vi har skrevet til kommunen om at får en dialog igang omkring gennemførsel af en totalrenovering. Vi håber på et konstruktivt samarbejde med kommunen i den henseende.

Fastelavnsfest: Der blev afholdt fastelavnsfest i februar måned på plænen bag nr 10a. Arrangementet var velbesøgt, hyggeligt men koldt! Se indlæg på hjemmesiden.

 

Sommerfest:

Lørdag den 17/8 er dato’en. Sanne skriver invitation (”reserver dagen”) seddel samt indkaldelse til ordinær generalforsamling og omdeler. Vi vil I den forbindelse spørge om der er frivillige til festudvalget, om der er nogen der har et fadølsanlæg de ønsker at udlåne på dage (alternativt en kontakt til Carlsberg eller Royal). Vi vil gerne lave nogle aktiviteter for børnene inden generalforsamling f.eks. en skattejagt. Vi vil undersøge om det er muligt at reparere vores festtelt eller om der kræves en nyinvestering.

 

Næste møde:

15/5-2013 kl. 19:30 hos Sanne.

Referat - Vinkelvejs vejlaug - 05/02-2013

Agenda:

- Status

- Eventuelt

- Næste møde

Status:

Opsparing: Der udarbejdes skriv til omdeling herunder betalingsplan.

Kontingent: Indbetaling af kontingent pr 1/10-2012: 27 ud af 33 har betalt. Vi laver ikke yderligere opfølgning – men deler materiale (og regninger) ud som sædvanlig.

Privat fællesvej: Vi har forspurgt Home’s advokat om muligheden for at frasige os vores status som privat fællesvej – da det er kommunen der ejer vejen (matrikel 14A). Der er imidlertid ikke noget vi kan gøre i den forbindelse.

Fartdæmpning: Vi skal udarbejder yderligere specifikationer til kommunen for at opnå tilladelse. Dette vil blive gjort.

Spejl ved udkørsel: Kommunen vil blive rykket for svar – igen.

 

Eventuelt:

Fastelavnsfest: Der udsendes invitation til fest til afholdelse i uge 8 – den 23/2.

 

Næste møde:

Næste møde den 9/4 – primært emne sommerfest.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...