Love for Vinkelvejs Vejlaug

§1

Foreningens hjemsted: Frederiksborg amt, Farum kommune

§2

Formål: Tilsyn med og vedligeholdelse og renholdelse af vejen, iflg. skrivelse fra sognerådet af 25/6 1932.

Parkering på fortov forbudt.

Fjerkræ skal holdes indelukket hele året.

Ethvert medlem er pligtig til at holde hæk, fortov og vej udfor sin parcel rengjort, rydeliggøre vejbanen efter snefald samt foretage grusning i glat føre.

Skulle ovennævnte forblive undladt, drager bestyrelsen omsorg for, at dette udføres for pågældende medlems regning.

§3

Ethvert medlem er, uden videre erklæring derom fra hans side, undergivet foreningens love, således som de nu er eller senere på lovlig måde måtte blive forandrede, og er pligtig at udrede de bidrag, som foreningen pålægger sine medlemmer.

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for kontingentet, ej heller for foreningens forpligtigelser, medmindre sådant solidarisk ansvar hviler på en generalforsamlings beslutning.

Udtrædende medlemmer har intet krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på nogen andel af foreningens formue.

§4

Til foreningens administration og vejens vedligeholdelse betales et kontingent hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

B. Kontingentet betales 1 gang årligt den 1/10

C. Ikke medlemmer som er grundejere på vejen, betaler sin part efter vejareal plus administration og omkostninger.

§5

Til at varetage foreningens formål og interesser vælges på den ordinære generalforsamling en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, samt 2 suppleanter. Desuden en revisor og dennes suppleant.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på 2 år, men afgår skiftevis således, at der det første år afgår 2, - andet år 1.

Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

§6

Foreningens midler kan kun anvendes til foreningens formål.

§7

På den årlige generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, fremlægger kassereren regnskab i revideret stand.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder det fornødent, eller når 10 medlemmer fremsender skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Enhver generalforsamling, der er indkaldt med det i §9 angivne varsel, er, uanset de fremmødtes antal, beslutningsdygtig.

§8

Ved afstemning gælder simpel stemmeflertal. –Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

§9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed; kun den kan give og ændre love.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i sidste halvdel af november måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker med 10 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen skal meddeles medlemmerne sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne skal være indsendt til formanden senest 6 dage før generalforsamlingen.

Ved afstemning gælder simpelt flertal.

§10

Intet medlem kan have mere end een stemme, selv om vedkommende ejer flere grunde.

Ingen parcel kan have mere end een stemme, selv om der er flere ejere af parcellen.

§11

Adgang til generalforsamlingen har enhver, der opfylder lovens §4, stk. B.


Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...