Vejlauget 2015

Generalforsamling 22/8-2015

Generalforsamling – agenda

Indkomne forslag
  1. 4b foreslår reparation af egen asfalt
  2. Evt.

Ad 1)

Der blev budt velkommen af formanden der foreslog Sanne, 10A, som dirigent. Samtidig blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt og i henhold til vedtægterne.  

Ad 2) 

Vinkelvej vejlaug – beretning 2015.

2014/2015 kan karakteriseres som et mellemår. Vi har gennemført 5 møder, faciliteret en fastelavns- og en juletræsfest samt forestået planlægningen af generalforsamling og vejfest.

I relation til vejens vedligehold har vi fulgt den på de forrige års generalforsamling fastlagte kurs – nemlig at arbejde for at få et kommunalt påbud til renovering således at det tilsikres, at alle lodsejere bliver indraget i processen. Vi har løbende en dialog med kommunen om dette og må konstatere, at vejens forfatning, skønt den ikke er god, endnu ikke er så ringe at vi kan få et kommunalt påbud. Efter samtaler med kommunen samt en privat landmåler ved vi, at vi reelt kun har tre muligheder – nemlig at vi iværksætter en totalrenovering hvor det er frivilligt om man vil bidrage eller ej, at hver enkelt lodsejer selv vedligeholder egen vejlod eller at vi afventer et kommunalt påbud. Den sidste mulighed er den strategi vi i fællesskab har besluttet at følge.

For at sikre at vi undgår ulykker foreslår vejlauget, at vi fylder huller med grus der er en langt billigere løsning en asfaltlapning.

I efteråret blev vores kloakker fotograferet og efterfølgende strømpeforet. Dette blev gennemført af kommunen på opfordring af og efter aftale med vejlauget da vi ville tilsikre, at denne aktivitet skulle gennemføres inden et eventuelt påbud om en totalrenovering blev udstedt.

Vejlauget har i det forgangne år være begunstiget af godt vejr – set med vejens øjne. Vinteren var så godt som snefri og dette har naturligvis haft en positiv indflydelse på vores pengebeholdning da der kun har været minimale udgifter til snerydning. Vejlaugets regnskab gennemgåes særskildt.

Udgifterne til vores hjemmeside er minimeret ved at samle alle aktiviteter hos én hjemmeside leverandør.

Vejlauget har valgt at investere i en hoppepude/hoppeborg til dagen. Hoppepuden opbevares i kælderen Vinkelvej 10A og kan lejes af vejens beboere med underskrift af aftale. Aftalens indhold blev gennemgået og denne lægges på hjemmesiden.

Endelig har vi fortsat traditionen med at byde nytilflyttere til vejen velkomne med en blomst samt en orientering om Vejlauget og medlemsskab af dette.

Ad 3)

Vejlaugets Kasserer, Des, VV11, gennemgik regnskabet, og herunder vores opsparingskonto, per 10/8-2015. Regnskabet blev uddelt.

Antallet af betalende er faldet til 74% i 2015 imod 88% i 2014, 83% i 2013 og 76% i 2012.

Som en del af servicen bliver der delt høflige påmindelser ud til eventuelle restanter.

Ad 4)

Der var desværre ingen nye der ønskede valg. Den gamle bestyrelse modtog derefter genvalg og består derfor af: Sanne (10A), Des - Kasserer (11), Marlene (19) samt Lars - Formand (13).

Ad 5)

Blev gennemgået under punkt 3.

Ad 6)

Der var modtaget forslag fra Hoffmann, 4B, om at hver lodsejer skulle udbedre egen asfalt. Forslaget blev drøftet og slutteligt blev generalforsamlingen enig om, at Vejlauget organiserer at huller fyldes med stabilgrus. Dette er den økonomisk optimale løsning taget i betragtning, at vi ønsker vejen total renoveret.

Ad 7)

Der var ikke nogle emner under eventuelt.

Herefter takkede dirigent og formand for god ro og orden - og bød velkommen til Vejfest der kunne afholdes efter tilladelse fra kommunen. 

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...