Vejlauget 2022

Generalforsamling 27/8-2022

Generalforsamling – agenda

  1. Velkomst samt valg af dirigent
  2. Beretning v/ Lars nr. 13
  3. Økonomi v/ Des nr. 11
  4. Valg til bestyrelse
  5. Status på vej reparation inkl. spildevand
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Ad 1)

Der blev budt velkommen af formanden (Lars, 13) der foreslog Sanne, 10A, som dirigent hvilket blev godkendt. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt og i henhold til vedtægterne. 

Ad 2)

Vinkelvej vejlaug – beretning 2022.

I 2021/2022 har Vejlauget gennemført 5 ordinære møder samt flere møder på vejen med Kommunen. Herudover har vi traditionen tro gennemført et juletræsarrangement samt en fastelavs fest.

2021/2022 blev året hvor vores arbejde på at få gennemført en renovering af Vinkelvej blev til virkelighed. Vores strategi har været, at lade vejen forfalde med henblik på at få et kommunalt påbud. Vores ønske var, at få kommunen til at stå for såvel det praktiske arbejde med selve vej renoveringen samt det administrative arbejde omkring indkrævning af betaling for arbejdet fra vejens matrikler med udgangspunkt i påbuddet samt Privatvejsloven. Det lykkedes efter dialog med både embedsmænd og politikere igennem mere end 10 år.

I efteråret 2021 blev vejen overtaget af asfaltmaskiner og vejtromler i et forløb der varede en lille måned. Efterfølgende vejgennemgange har dog medført nogle tilbageløb der stadig ikke er helt effektueret. 

Status på projektet er nu, at vejen og herunder vejbrøndene er renoveret! I en samtale med kommunen den 25.08.2022 blev det forklaret, at projektet endnu ikke er formelt afsluttet da der stadig er punkter fra seneste vejgennemgang der ikke er godkendt. Der er, som alle har kunnet konstatere, heller ikke udsendt regninger til vejens matrikler. I samtalen 25.08.2022 anmodede vi om, at kommunen undersøger muligheden for, at betalingen opsplittes i rater. Argumentet for denne anmodning er, at inflation og specielt stigende energipriser, generelt presser alle husholdningers økonomier. Kommunen var forstående og ville bringe anmodningen op i systemet.

Vi er opmærksomme på, at den fine nye asfalt kun forbliver fin hvis det løbende bliver vedligeholdt. Vi har derfor arbejdet på at undersøger mulighederne for, at finde en asfaltleverandør hvor vi kan tegne et vedligeholds abonnement. Dette arbejde er ikke gennemført endnu og fortsætter ind i det næste år.

Den nye asfalt har ikke blot medført, at det er blevet meget mere behageligt at køre på vejen og at det ser nydeligt ud, men også, at vejens børn nu faktisk bruger vejen meget mere end tidligere til rigtig mange aktiviteter herunder cykling og løbehjul. Det er jo utroligt dejligt, men kræver også, at vi alle er ekstra opmærksomme når vi kører på gaden. Og holder farten nede. Specielt midt på dagen når der ikke holder biler parkeret kan det godt gå lidt for stærkt.

Med udgangspunkt i debat på sidste års generalforsamling omkring etablering af fartdæmpende foranstaltninger, vejbump, har vi haft en dialog med kommunen. Hvis vi ønsker at etablere vejbump skal dette projekteres samt der skal søges tilladelse hos kommunen. Der kan ikke, som med selve vej renoveringen, sendes regninger til alle matrikler med udgangspunkt i et påbud. Derfor kan betaling kun ske gennem indsamling eller via vejlaug.

Traditionen tro skal vi også gøre opmærksom på, at man gerne må vise hensyn når der parkeres på vejen, således at det er muligt at komme igennem uden at skulle slå sidespejlende ind. Der har i år været en episode hvor en Falck bil ikke kunne komme igennem på grund af en midre hensigtsmæssig parkering - Falck manden var ikke glad! 

Vejens hjemmeside har med udgangspunkt anmodning på sidste års generalforsamling fået en GDPR gennemgang og skulle være i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer.

Vinteren var igen så godt som snefri og dette har naturligvis haft en positiv indflydelse på vores pengebeholdning da der kun har været minimale udgifter til snerydning. Vejlaugets regnskab gennemgås særskilt.

Vejlaugets hoppeborg er stadig populær og kan stadig kan lejes af vejens beboere.

Vi vil endnu engang gøre opmærksom på Nabohjælp. Det lader ikke til at mange benytter muligheden, selv om mange faktisk er tilmeldt.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

Ad 3)

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.  

Ad 4)

Der blev atter opfordret til at man kunne melde sig til arbejdet i bestyrelsen. Sanne (10A),  Eva (18), Des (11)  samt Lars (13) ønskede alle at genopstille - og blev genvalgt. Bestyrelsen består således nu af: Eva (18), Sanne (10A), Des (11) samt Lars (13).

Bestyrelsen vil blive konstitueret på først komne vejlaugs møde.

Ad 5)

Der blev henvist til beretningen, jf. pkt 3.

Ad 6)

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7)

Der var ingen punkter til eventuelt.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...