Vejlauget 2016

Generalforsamling 27/8-2016

 Generalforsamling – agenda

Indkomne forslag
  1. 1a foreslår opsætning af chikaner (evt blomsterkasser) på vejen samt skilt med ”30 km” eller ”legende børn”.

Ad 1)

Der blev budt velkommen af formanden (Lars, 13) der foreslog Sanne, 10A, som dirigent. Desværre var Sanne ude med børnene på skattejagt og generalforsamlinge besluttede derfor, at overlade styringen til formanden selv. Samtidig blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt og i henhold til vedtægterne. 

Ad 2)

Vinkelvej vejlaug – beretning 2016.

I 2015/2016 har gennemført 4 møder, faciliteret en fastelavns- og en juletræsfest, et loppemarked, et vejsyn med kommunen samt forestået planlægningen af generalforsamling og vejfest.

I relation til vejens vedligehold har vi fortsat fulgt den på de forrige års generalforsamlinger fastlagte kurs – nemlig at arbejde for at få et kommunalt påbud til renovering således at det tilsikres, at alle lodsejere bliver indraget i processen. Vi har fortsat en løbende en dialog med kommunen om dette og gennemførte i december 2015 et vejsyn med kommunen. Vi kan igen konstatere, at vejens forfatning endnu ikke er så ringe at vi kan få et kommunalt påbud.

Da vi, vejlauget bekendt, ikke har nogen på vejen der kan forestå rollen som projektleder ifm en totalrenovering af vejen er strategien, at vi vil have kommunen til at stå for renoveringen. For denne ydelse vil kommunen opkræve et administrationsgebyr på 10%, jf. furesø.dk.

Får vi ikke et kommunalt påbud på en totalrenovering af vejen kan vi kun gennemføre en sådan – med kommunen som facilitator – hvis alle matrikler indvilliger skriftligt og bindende overfor kommunen.

Eneste andet alternativ er, at hver enkelt matrikel vedligeholder egen vejlod.

Vejlauget anbefaler at vi fastholder strategien om at få et kommunalt påbud om en totalrenovering.

For at sikre at vi undgår ulykker foreslår vejlauget, at vi fylder huller med grus der er en langt billigere løsning en asfaltlapning.

Vi har endnu engang i det forgangne år være begunstiget af godt vejr – set med vejens øjne. Vinteren var så godt som snefri og dette har naturligvis haft en positiv indflydelse på vores pengebeholdning da der kun har været minimale udgifter til snerydning. Vejlaugets regnskab gennemgåes særskildt.

Udgifterne til vores hjemmeside er minimeret ved at samle alle aktiviteter hos én hjemmeside leverandør.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vejlauget sidste år valgte at investere i en hoppepude/hoppeborg. Hoppepuden opbevares i kælderen Vinkelvej 10A og kan lejes af vejens beboere med underskrift af aftale. Dette er sket 2 gange i det forgangne år.

Med baggrund i et spørgsmål om fordeling af betaling til renovering af vejen - og herunder specielt for de matrikler der har adresse på Gammelgaardsvej - blev der gjort rede for, at vi agter at få kommunen til at forestå renovering og herunder opkrævning af penge hvilket vil ske i henhold til privatvejsloven. 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 

Ad 3)

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt. Generalforsamlingen henstillede til, at der etableres en rykkerprocedure således at indbetalings procenten højnes fra de nuværende 61. 

Ad 4)

Der blev atter opfordret til at man kunne melde sig til arbejdet i bestyrelsen. Efter en kort debat blev den nuværende bestyrelse genvalgt. Bestyrelsen består således af: Marlene (19), Sanne (10A), Des (11) samt Lars (13).

Ad 5)

Der blev gjort rede for vores opsparingskonto og herunder, at det stadig er muligt at lave en frivillig opsparing der naturligvis er øremærket indbetaler og kan hæves til enhver tid.

Ad 6)

Det indkomne forslag blev drøftet og herunder muligheden for opsætning af bænke i vejkanten til fælles afbenyttelse. Det blev besluttet, at vejlauget skal arbejde videre med sagen

Ad 7)

Intet under eventuelt hvorefter formanden takkede for god ro og orden og bød velkommen til vejfest.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...